tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Regulamin zajęć w-f

REGULAMIN ZAJĘĆ W-F
OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

1. Studenci, którzy objęci są obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego zapisują się na wybrane przez siebie zajęcia zgodnie z wydziałowym planem zajęć w pierwszym tygodniu każdego semestru roku akademickiego.

2. W trakcie odbywania zajęć studenci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu.

3. Zaleca się nie zabieranie na zajęcia rzeczy wartościowych. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i na sali gimnastycznej SWFiS nie ponosi odpowiedzialności.

4. Całkowite zwolnienie z zajęć w-f na semestr lub cały rok akademicki może nastąpić po przedłożeniu prowadzącemu zajęcia w terminie dwóch tygodni zaświadczenia wystawionego przez właściwą Federację Sportu o posiadaniu minimum II klasy sportowej.

5. Studenci uczęszczający na zajęcia Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego US realizują obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w trakcie treningów sekcji i otrzymują zaliczenie u trenera.

6. Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Komisji Lekarskiej przy SPZOZ Szkół Wyższych na specjalistyczne zajęcia ruchowe, zapisują sie do grup w-f dla studentów o ograniczonej sprawności fizycznej.

7. Zwolnienie powyżej 30 dni musi być potwierdzone przez Komisję Lekarską.

8. Oceny i zaliczenia uzyskane z przedmiotu wychowanie fizyczne na innych kierunkach Uniwersytetu Szczecińskiego lub innych uczelniach nie są przepisywane. Studenci powtarzający rok lub semestr oraz posiadający indywidualny tok nauczania zobowiązani są w ciągu pierwszych dwóch tygodni zgłosić się do prowadzącego zajęcia w celu ustalenia warunków zaliczenia.

9. Studenta obowiązuje 15 zajęć w każdym semestrze.

10. W ciągu jednego dnia możliwe jest uczestniczenie tylko w jednych zajęciach w-f  (1,5 godz.)

11. Dopuszcza się do trzech nieusprawiedliwionych odrobionych nieobecności w semestrze.
W przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia więcej niż trzech zajęć student nie otrzymuje zaliczenia semestru. Ponowne zaliczenie można uzyskać powtarzając cały semestr. W ostatnich dwóch tygodniach semestru odrabianie zajęć odbywa się tylko w grupach wyznaczonych przez kierownictwo SWFiS.

12. Nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach student zobowiązany jest odrobić w terminie dwóch tygodni od daty opuszczenia zajęć. Opuszczone zajęcia usprawiedliwione nie podlegają odrobieniom.

13. Wpisów zaliczeń do indeksów dokonują nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia.

14. Sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem a dotyczące zajęć obowiązkowych z w-f rozstrzygane są przez nauczycieli prowadzących zajęcia oraz kierownictwo SWFiS.

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić